توليد شده در لابراتوآر برنامه نويسي و آزمايشگاه توليد نرم افزار مركز كل فرماندهي و كنترل مرفوک ناجا میدان ونک – دفتر فرماندهي سردار قاليباف در سال 82 الي 84 با مشارکت مهدی سامعی راد