سیستم تقسیط در جهت ارائه کارتهای رفاهی و انجام محاسبه برای اقساط پیش بینی شده طراحی شده است

  1. ورود و خروج انواع فایلهای اطلاعاتی Excelو Access جهت تغذیه اطلاعات و یا ورود اطلاعات توسط کاربر 
  2. صدور انواع گزارش مدیریتی جهت تصمیم گیری 
  3. صدور لیست بدهکار و محاسبه تقسیط در هر ماه از سال