پروژه انبارداري دانشگاه علوم پزشكي تهران به سفارش شرکت کامپتک به مدیرعاملی آقای دکتر مهدی ستایش برای دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی گردیده است توليد شده در سال 83 بعنوان كار پيماني براي آن دانشگاه محترم توسط دکتر مهدی سامعی راد در شرکت سهنپ تکمیل گردیده است.