توليد شده در موسسه تحقيقات و توسعه ناجا (مركز IT كشور) در قسمت "دفتر توليد نرم افزار موسسه تحقیقات و توسعه ناجا" با مشارکت پرسنل سهنپ در شرکت بعنوان برنامه نويس، پشتيبان و مدير بانك اطلاعاتي

این سیستم ها زمینه ساز اتوماسیون و ساماندهی عملیات روزانه نیروی انتظامی کشور در بخش فضای الکترونیکی هستند همچنین پایه و اساس پروژه کارت سوخت شرکت نفت در این بخش از تولید نرم افزارهای تحت وب پایه گذاری گردید که در شرکت همفکران و موسسه تحقیقات و توسعه ناجا به سفارش شرکت نفت انجام می پذیرفت شرکت سهنپ افتخار همکاری در بخش توسعه سیستم های مزبور را داشته است.